מסלול מדעים לתואר שלישי

1. תוכנית עמיתי עזריאלי מיועדת לסטודנטים לתואר שלישי בתחומים שבחזית המחקר המדעי הבסיסי, הבינתחומי או היישומי. ניתן להגיש בקשות בתחומי מחקר כדוגמת אלו המופיעים להלן, בהגדרתם הרחבה:
 
מדעי הטבע / מדעים מדויקים טכנולוגיה הנדסה
מתמטיקה                         מדעי המחשב                         הנדסת חשמל
פיסיקה מדעי החומר הנדסה כימית
כימיה מדעי כדור הארץ הנדסה ביו-רפואית
ביולוגיה מדעי הננו וננו-טכנולוגיה הנדסת מכונות
רפואה   הנדסת אווירונאוטיקה
  
2.  מועמדים רשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי בכפוף לתנאים הבאים:
 
א. מסלול רגיל לתואר שלישי:
 
הגדרה: מסלול לתואר שלישי לסטודנטים שהשלימו את לימודיהם לתואר שני.
 
• סטודנטים לתואר שלישי במסלול הרגיל רשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי במהלך השנה הראשונה ללימודיהם. עם זאת הצעת מחקר אינה מהווה תנאי להגשת בקשה למועמדות כל עוד נושא המחקר מהווה המשך לנושא שנחקר במהלך התואר השני.
 
• באם הנושא ו/או המנחה הנם שונים, ניתן להגיש את בקשת המועמדות לתוכנית עמיתי עזריאלי במהלך השנה השנייה של לימודי התואר השלישי, בליווי הצעת מחקר או מאמר לפרסום אודות מחקרם הנוכחי. על הצעת המחקר להיות  בשלבי קבלת אישור מרשויות  האוניברסיטה, או שכבר אושרה לאחר אוקטובר 2018.
 
.• על מועמדים מהטכניון להגיש "תחום מחקר" במקום הצעת מחקר.
 
ב. מסלול משולב לתואר שלישי (המכונה מסלול "ישיר" במספר אוניברסיטאות):
 
הגדרה: מסלול לתואר שלישי בו ממלאים הסטודנטים את רוב או את כל קורסי החובה של התואר השני, אך טרם הגישו את התיזה לתואר השני. 
 
• סטודנטים במסלול זה רשאים להגיש מועמדות לתוכנית עמיתי עזריאלי במידה ושינוי הסטטוס מסטודנט לתואר שני לסטודנט לתואר שלישי נעשה לאחר מאי 2018. מועמדים אלו אינם נדרשים להציג הצעת מחקר בזמן הגשת הבקשה.
 
ג. מסלול ישיר לתואר שלישי (היישר מתואר ראשון):
 
הגדרה: מסלול לתואר שלישי בו מתחילים הלימודים מיד עם סיום התואר הראשון.
 
• סטודנטים במסלול זה רשאים להגיש מועמדותם לתוכנית עמיתי עזריאלי לאחר אישור הצעת מחקרם. הגשת הבקשה לתוכנית תהיה מלווה בהצעת המחקר שאושרה לאחר מאי 2018.
 
3. רשימת המועמדים תיקבע על ידי הרקטור או נושאי המשרה המקבילה באוניברסיטה שבה הם לומדים. תהליך בחירת המועמדים ותיאום הבקשות ייערכו על ידי המזכירות האקדמית באוניברסיטה או על ידי המשרד המקביל במוסד בו הם לומדים.
 
4. כל אוניברסיטה מתבקשת להגיש את מועמדותם של לא יותר משישה סטודנטים במסלול מדעים.
 
5. מדי שנה ייבחרו עד עשרה עמיתי עזריאלי חדשים למסלול מדעים. 
 
6. סטודנטים שהגישו מועמדות למלגת קלור או למלגת אדמס לא יהיו רשאים להציג את מועמדותם לתוכנית עמיתי עזריאלי באותה שנה.
 
7. המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים. העמיתים יתבקשו להגיש להנהלת התוכנית דו"חות התקדמות על בסיס חצי שנתי, המפרטים את התקדמותם במחקר. על הדו"חות להיות חתומים ומאושרים על ידי המנחים האקדמיים של הסטודנטים. את טופסי הדיווח תמציא הנהלת התוכנית.
 
8. הצעת מחקר מאושרת תוגש מוקדם ככל האפשר על מנת להבטיח את רציפות המלגה.
 
9. קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם של העמיתים, או לפני תום שלוש שנים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן, באם אותם עמיתים לא יעמדו בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי".