מסלול חינוך לתואר שלישי

1. מלגות עמיתי עזריאלי מוצעות לסטודנטים תלמידי תואר שלישי בתחום החינוך.

2. מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר לאוניברסיטה בה הם לומדים,  בין החודשים פברואר 2018 ועד לפברואר 2019,  רשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי.

 
א. עדיפות תינתן למועמדים אשר הצעת מחקרם כבר אושרה על ידי האוניברסיטה. עם זאת, ישקלו גם הצעות שטרם אושרו, בתנאי שיאושרו עד ל-  15 במאי, 2019.

ב. באם נעשו שינויים במחקר לאחר הגשת הצעת המחקר המקורי, על המועמד לספק הסברים ואישור מטעם האוניברסיטה לגבי השינוי. 
 

3. כמו-כן, יתקבלו פניות הן מתלמידי מסלול ישיר לדוקטורט והן מתלמידי מסלול משולב לדוקטורט.
 
4. רשימת המועמדים תיקבע על ידי הרקטור או נושאי המשרה המקבילה באוניברסיטה בה הם לומדים. תהליך בחירת המועמדים ותיאום הבקשות ייערכו על ידי המזכירות האקדמית באוניברסיטה או על ידי המשרד המקביל במוסד בו הם לומדים.
 
5. כל אוניברסיטה מתבקשת להגיש את מועמדותם של עד שני סטודנטים במסלול חינוך.
 
6. מדי שנה ייבחרו עד שני עמיתים חדשים בתחום החינוך.
  
7.  המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים. העמיתים יתבקשו להגיש להנהלת התוכנית דו"חות על בסיס חצי שנתי, המפרטים את התקדמותם במחקר. על הדו"חות להיות חתומים ומאושרים על ידי המנחים האקדמיים של הסטודנטים. את טופסי הדיווח תמציא הנהלת התוכנית.
 
8. קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם של העמיתים, או לפני תום שלוש שנים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן, באם אותם עמיתים לא יעמדו בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי".