חובותיהם של עמיתי עזריאלי

על מנת לעמוד בחובתם לקרן, עמיתי עזריאלי יידרשו לחתום על מסמך בו הם מתחייבים למלא את החובות כדלהלן:
 
1. מצוינות אקדמית: 
שמירה על רמת מצוינות אקדמית במהלך כל תקופת התוכנית, בהתאם להגדרות האוניברסיטה בה לומד הסטודנט.
 
2. דוחות התקדמות: 
העמית יגיש להנהלת התוכנית דו"חות התקדמות על בסיס חצי שנתי. דו"חות אלה יפרטו את מהלך לימודיו של העמית, כולל ציונים, פעילות הוראה של העמית בתקופה זו, ורשימת המאמרים שפרסם עד לאותו מועד. הדו"ח חייב לשאת את חתימתו של המנחה האקדמי של העמית שרשאי גם להוסיף את הערותיו לפי הצורך.
דו"חות התקדמות של סטודנטים במסלול לתואר שני יכללו research statement, הצהרה קצרה על  כוונות המחקר והצעת מחקר, כאשר יהיו מוכנים, הווי אומר: הצהרה במחצית השנה והצעה בסוף השנה הראשונה.
 
3. מעורבות חברתית / התנדבות בקהילה:
עמיתי עזריאלי מחויבים לתרום 40 שעות התנדבות בכל שנה, אותן ניתן לפרוס לאורך שנת הלימודים.
ההתנדבות יכולה להיות בכל פעילות או תוכנית א-פוליטית, א-מפלגתית שתאושר
מראש ובכתב על ידי הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי. הוצאות הנסיעה יכוסו על ידי הקרן.
   
4. השתתפות באירועים בחסות התוכנית: 
על מנת לטפח חילופי רעיונות בין עמיתי עזריאלי ולקיים תחושת הזדהות קבוצתית תקיים התוכנית מספר אירועים שיתקיימו במהלך השנה האקדמית שבמסגרתם יוכלו העמיתים לרקום קשרים חברתיים ולחלוק עם עמיתיהם את הפעילות המחקרית והלימודית שלהם. אירועים אלה יכללו סדרת מפגשים של "פורום עמיתים" (ראו סעיף 5), טיול , סדנאות העשרה, טקס פתיחת שנה ועוד.
 
5. פורום עמיתי עזריאלי: 
עמיתי עזריאלי יפגשו במסגרת פורום העמיתים אשר מתקיים כ- 6 פעמים בשנה במטרה ליצור אינטראקציה חברתית ואקדמית בין העמיתים. במפגשים אלה, ניתנת לעמיתים הזדמנות להרצות באנגלית על תחום מחקרם בפני חבריהם. לעמיתים מומלץ להתייעץ עם המנחים שלהם לצורך הכנת הרצאות אלו.
 
6. פרסומים: 
הקרן רשאית לפרסם עבודות שייכתבו על ידי העמיתים במהלך לימודיהם לתארים מתקדמים (פרסומי מחקר, עבודת התזה לתואר שני ועבודת הדוקטורט)  בכתב עת מקוון שהקרן תייסד ותממן וייקרא “The Azrieli Review”. במידת האפשר, תתקשר הקרן בהסכם עם אחת מההוצאות לאור האוניברסיטאיות בישראל כדי לפרסם כספר את עבודות הדוקטורט הטובות ביותר במסגרת תוכנית שתיקרא “The Azrieli Series”.
 
בכל עבודה בכתב שיפרסם עמית בתקופת השתתפותו בתוכנית (לדוגמה: מאמרים בכתבי עת וכדומה) עליו לציין בהקדשה בכתב את חסות קרן עזריאלי. בנוסף יתבקשו העמיתים להמציא תקצירים של עבודות הדוקטורט ועבודות שפורסמו להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי, ותקצירים אלו יעמדו לרשות הקרן לשימוש בכל חומר פרסומי שתפיק, או להצגה באתר האינטרנט שלה.
 
7. פעילות בוגרים: 
העמיתים יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תוכנית עמיתי עזריאלי, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תוכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. הבוגרים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של התוכנית ובעתיד אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.