חובות המוסד האקדמי

 1. על המוסד האקדמי לוודא שלא יוגש יותר ממועמד אחד למנחה.
   
 2. על המוסד האקדמי לוודא שהמועמדים ברמת הדוקטורט סיימו את שנת לימודיהם הראשונה לדוקטורט לפני מועד קבלת המלגה.
   
 3. למלגות עזריאלי באדריכלות:
  א. על המוסד האקדמי לוודא שהמועמדים למלגת אדריכלות ותכנון ערים לתואר שני, יסיימו לפחות סמסטר אחד ללימודיהם עד למועד תחילת המלגה.
  ב. על המוסד האקדמי לוודא שלמועמדים למלגת אדריכלות לתואר שלישי תהיה הצעת מחקר מאושרת עד למועד הגשת המועמדות למלגה.
   
 4. על המוסד האקדמי לדאוג למלא ולחתום על טופס הצהרה של המוסד שמציג את פרטי המועמד (המצורף לטופס הבקשה) ובו מופיעים הסעיפים הבאים:
  • המועמד הוא תלמיד מחקר בהיקף מלא לתואר שלישי.
  • לסטודנט מונָה מנחה אקדמי שהינו/ה חבר/ת סגל בכיר בתחום מחקרו של הסטודנט.
  • הסטודנט יהיה פטור משכר לימוד ומתשלומים אחרים למוסד באם יזכה במלגה.
    
 5. המוסד האקדמי מתבקש להגיש להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי מספר מועמדים שאינו עולה על זה שהתבקש על ידי הנהלת התוכנית באותה שנה.
   
 6. באחריות המוסד האקדמי לוודא שליחת דו"ח להנהלת התוכנית שמדווח על המשך הלימודים של כל אחד מעמיתי עזריאלי ועל התקדמותם בלימודים ובמחקר במידה שמשביעה את רצון האוניברסיטה. הדו"ח ישלח ע"ב חצי שנתי. הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי תעמיד לרשות המוסד האקדמי טופסי דיווח על התקדמות.
   
 7. באחריות המוסד האקדמי לדווח על כל עיכוב במחקר העולה על שישה חודשים.
   
 8. באחריות המוסד האקדמי לוודא שהעמית אינו מקבל מלגת קיום נוספת במקביל לתקופת קבלת מלגת עזריאלי. לקרן עזריאלי אין כל התנגדות שעמיתי עזריאלי יקבלו מענקי מחקר נוספים, כל עוד נועדו מענקים אלה לכסות הוצאות מחקר בלבד. לקרן עזריאלי אין כל התנגדות שהעמיתים יקבלו מימון משלים למלגה הבסיסית מהמוסד האקדמי בו הוא/היא לומדים, וזאת בהתאם לכמויות ולמדיניות שנקבעו על ידי המוסד.
   
 9. באחריות המוסד האקדמי לוודא שבתקופת המלגה יתנהל מחקרו של העמית במסגרת האוניברסיטה בלבד.
   
 10. באחריות המוסד האקדמי לוודא שכל העסקה של העמית תהיה קשורה במישרין להכשרתו במסגרת לימודיו. דהיינו, הוראה, הדרכה אישית ו/או פעילות אחרת הקשורה למחקר, ובהיקף שאינו עולה על ארבע שעות בשבוע. כל בקשה לחריגה בשעות ההעסקה, תוגש מבעוד מועד להנהלת התוכנית ותשקל לגופה.
   
 11. המלגה הינה עבור הסטודנט.
  האוניברסיטה משמשת צינור להעברת התשלום מקרן עזריאלי לסטודנט. בתוך כך, לא ישולמו לאוניברסיטה כל הוצאות תקורה והאוניברסיטה לא תנכה סכום כלשהו מתשלומי המלגה ללא הסכמת הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי.
   
 12. הסדרי התשלומים למוסד האקדמי מפורטים בחוזה נפרד בין כל אחת מהאוניברסיטאות, לבין קרן עזריאלי.