זכאות

 1. עמיתי עזריאלי לסגל אקדמי יבחרו ע"י קרן עזריאלי. בחירת הזוכים תעשה ע"י וועדות ועל בסיס של הצטיינות אקדמית אישית, ללא התייחסות  להשתייכות מוסדית.  
   
 2. המלגות יינתנו על בסיס מצוינות אקדמית ומחקרית, וכן על בסיס שוויוני, ללא הבדל גזע, דת, מגדר, מוצא אתני או גיל. הערכת המועמדים תהיה מבוססת על הישגיהם האקדמיים בעבר, וכן על הפוטנציאל הטמון בהם לתרום תרומות חדשניות וייחודיות בעתיד, כל אחד ואחת בתחומו/ה. כמו כן, יובאו בחשבון כישוריהם האישיים של המועמדים ויכולת המנהיגות שלהם.
   
 3. מועמדים למלגת סגל אקדמי יוגשו לא יאוחר מ- 7 שנים מיום אישור הדוקטורט.
  עבור נשים אשר ילדו במהלך התקופה הזאת, תינתן הארכה של שנה וחצי לכל לידה. 
   
 4. זכאים להגיש בקשה הם מועמדים אשר עתידים לקבל את המינוי הראשון המלא שלהם בשנת הלימודים תש"פ 2019/20 , בתנאי שלא החזיקו במשרה קבועה (מרצה/מרצה בכיר/פרופסור חבר) באחת מהאוניברסיטאות בישראל.
  תחילת המינוי למשרה תהיה בתקופה שבין חודש יוני 2019, ולא יאוחר מתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים האקדמית תש"פ (2019/20).

   
 5. הקרן תקבל מועמדים שהוגשו ע"י אחד מהמוסדות האקדמיים הבאים בלבד:
  • הטכניון
  • האוניברסיטה העברית
  • מכון ויצמן למדע
  • אוניברסיטת תל אביב
  • אוניברסיטת בר אילן
  • אוניברסיטת בן גוריון
  • אוניברסיטת חיפה 
 ​​​​   6. מועמדים שלא התקבלו למלגת סגל אקדמי, זכאים להגיש מועמדות אחת נוספת בשנה העוקבת להגשה הראשונה כל עוד לא קיבלו והתחילו משרת סגל וכן לא יתחילו במשרה לפני חודש יוני 2019.