שווי המלגה

 1.  שכר:
  עמיתי סגל אקדמי יקבלו שכר (והטבות) המורכב מתשלום הפקולטה בהתאם למשרה אליה יועדו ונבחרו (מרצה/מרצה בכיר/פרופסור חבר). האוניברסיטה וקרן עזריאלי יממנו כל אחת 50% מהעלות הכוללת של העסקת העמית (כפי שמפורט בהסכם נפרד שנחתם בין קרן עזריאלי והמוסדות האקדמיים הזכאים להגיש מועמדים לתוכנית).

   
 2. מענק מחקר:
  בנוסף למשכורת חודשית, יקבל העמית מענק מחקר של עד 210,000 $ (דולר אמריקאי) אשר ישולם במהלך תקופת המלגה, בהתאם לשיקול דעתה של קרן עזריאלי. המענק ימומן במלואו ע"י הקרן.

  מענק המחקר ישמש לציוד, תשתיות וצרכי מחקר כלליים אחרים ככל שיעלו במהלך המחקר. המענק יינתן לאחר תהליך בחירה קפדני שיבחן הצעות מדוקדקות שיוגשו לקרן עזריאלי ע"י המועמדים למלגת סגל פקולטה.  הצעות המחקר יפרטו את תוואי התקציב כולל הוצאות צפויות לרבות פירוט הגופים המממנים (מענקי הזנק במימון האוניברסיטה והמענק מהקרן). אין במענק המחקר כדי להחליף מענקי הזנק אשר מספקת האוניברסיטה למשרות סגל חדשות. האוניברסיטה צפויה לספק את כל התנאים הנדרשים לביצוע מחקר.
   
 3. תקורה וקיזוזים:
  לא ישולמו תקורה ועמלות נוספות לאוניברסיטה.

  האוניברסיטה לא תקזז כל סכום מהתשלומים אותם תעביר הקרן (שכר או מענק מחקר), ללא הסכמת קרן עזריאלי.
   
 4. מימון חיצוני נוסף:
  עמיתי עזריאלי לסגל אקדמי זכאים להגיש בקשות למענקי מחקר נוספים. עם זאת, יש להקפיד שתוכנית המחקר תהיה שונה מזאת שהוגשה לקרן עזריאלי. יש להקדיש לפחות 30% מזמן המחקר לתכנית שאושרה ע"י קרן עזריאלי.