חובות המוסד האקדמי

המוסדות האקדמיים מתחייבים כדלהלן:
 1.  להגיש את מספר המועמדים הנקבע ע"י קרן עזריאלי בכל שנה, ולא יותר ממנו.  ע"פ הקול הקורא לשנת תשע"ח כל מוסד רשאי להגיש כמפורט מטה:
   
  • עד 4 מועמדים מתחומי המדעים והטכנולוגיה.
  • עד 2 מועמדים מתחומי החינוך, מדעי הרוח ומדעי החברה. 
 2. על המוסדות האקדמיים לספק העתקים של כתבי המינוי של המועמדים בציון מועד תחילת המינוי. אם המועמד הוגש למלגת עזריאלי בטרם ניתן כתב מינוי, על האוניברסיטה לשלוח את כתב המינוי לקרן עזריאלי לא יאוחר מה-1 במאי 2019.
   
 3. המוסדות האקדמיים מתחייבים לשלם לעמית עזריאלי שכר קבוע בהתאם לנהלי האוניברסיטה המקובלים בנוגע למשכורות לסגל בדרגת "מרצה ", "מרצה בכיר" או "פרופסור חבר".
   
 4.  המוסדות האקדמיים מתחייבים לשלם לעמיתי עזריאלי את המימון המשולם ע"י קרן עזריאלי עבור מענק המחקר, ללא כל קיזוז תקורה ו/או עמלות נוספות. 
   
 5. המוסדות האקדמיים מתחייבים להימנע מקיזוז כל סכום שהוא מתשלומי המלגה (שכר או מענק מחקר) ללא הסכמת קרן עזריאלי קודם לכן. 
   
 6. במקרה בו העמית יקבל מענק מחקר חיצוני נוסף אשר הופך אותו/ה לזכאים לעליית שכר בהתאם לתקנון האוניברסיטה או נהליה, על האוניברסיטה לממן את העלאת השכר הקשורה. 
   
 7. המוסד האקדמי מתחייב לקבל את העמית למשרה קבועה בתום תקופת המלגה, בהינתן שהעמית עמד בדרישות ובקריטריונים שהגדיר המוסד. 
   
 8. המוסד האקדמי מתחייב לקבל החלטה סופית לגבי קביעות העמית בתוך חמש שנים מתחילת המלגה, וכן לדווח לקרן עזריאלי על הענקת (או מניעת) קביעות, לא יאוחר מחודש מרגע קבלת ההחלטה. 
   
 9. בתום תקופת המלגה, מתחייב המוסד האקדמי לכלול את מימון משרתו של העמית בתקציב האוניברסיטה השנתי. 
   
 10. המוסד האקדמי מתחייב להודיע לקרן עזריאלי על כל שינוי בסטטוס העמית במהלך תקופת המלגה, כולל: יציאה לשבתון, חופשה ללא תשלום, עליה בדרגה האקדמית. 
   
 11. המוסד האקדמי מתחייב לדווח לקרן עזריאלי על הישגי העמית וכן התפתחותו במחקר ובלימוד, וכפועל יוצא להמליץ על הישארותו בתוכנית לשנה נוספת. הדו"ח יוגש ע"ג טופס שתספק הקרן מבעוד מועד, בסוף השנה הראשונה והשנייה למלגה. דו"ח והמלצות אלו ישמשו בהחלטה האם להמשיך את המלגה לשנה נוספת.
   
 12. בתום השנה השלישית, מתחייב המוסד האקדמי להגיש דו"ח מסכם אודות כל אחד מהעמיתים, בצירוף הודעה בדבר צירופו של העמית למשרה קבועה, או למסלול לקבלת קביעות. במידה והעמית אינו מקבל קביעות או מצורף למסלול לקבלת קביעות, על המוסד להעביר לקרן עזריאלי דיווח מפורט המסביר את הסיבות לאי קבלתו.
   
 13. בתום כל שנה אקדמית, מתחייב המוסד האקדמי לספק דו"ח כלכלי המפרט את התשלומים שהועברו לעמית עבור אותה שנה. 
   
 14. המוסד האקדמי מתחייב להישמע ולפעול ע"י ההנחיות כפי שמפורטות בהסכם שנחתם מול קרן עזריאלי. 
   
 15. המוסד האקדמי מתחייב לראות את הגשת המועמד כהתחייבות מצידו ליישם ולכבד את כל ההתחייבויות המוזכרות לעיל.