חובות העמית

עמיתי סגל אקדמי עזריאלי מחויבים במילוי הסעיפים הבאים:
 
 1. עבודה רציפה במהלך תקופת המלגה:
  עמיתי עזריאלי מחויבים להתחיל את עבודתם בתקופה שבין יוני 2019 ותחילת הסמסטר השני לשנה האקדמית תש"פ 2019/20. העמיתים מחויבים לעבוד ברצף למשך תקופה של שלוש שנים. היה וקריטריונים אלה לא מולאו, המלגה תבוטל.
  עמית המתחיל באיחור או שנמצא בחופשה ללא תשלום או בשבתון בפרק זמן כלשהו במשך תקופת המלגה, היא/הוא לא יהיו זכאים למגלה עבור התקופה הזאת.
   
 2. התנדבות בקהילה:
  כחלק מרוח תוכנית העמיתים, נדרשים עמיתי סגל אקדמי להקדיש מזמנם ומרצם לשיפור וטיוב הקהילה והחברה הישראלית.
  העמיתים יתבקשו להעביר הרצאות לקהילה בתחום התמחותם ומחקרם. הרצאה אחת לשנה, לפחות. ההרצאות יוצעו לקהל הרחב במגוון של ערוצים, בתוך ומחוץ לכתליי האוניברסיטה. על העמית לדווח לקרן עזריאלי אודות הפעילות ההתנדבותית שקיים.
   
 3. השתתפות באירועי התוכנית:
  על מנת לטפח חילופי רעיונות בין עמיתים בכל הרמות וסוגי המחקר, וכדי לבנות זהות קבוצתית ,התכנית נותנת חסות למספר אירועים במהלך השנה האקדמית. האירועים מהווים פלטפורמה חברתית בה יש הזדמנות לטפח קשרים בין העמיתים, ולחלוק עימם את המחקר והפעילות האקדמית שלהם. האירועים הללו יכולים לכלול ימי עיון, הרצאות, סימפוזיונים, פעילויות אקדמיות ועוד.
   
 4. הכרה בתרומת הקרן:
  1. פרסומים:
   1. כל עבודה כתובה (דוגמת מאמר שפורסם בכתב עת) אשר יפרסם העמית בתקופה בה היה חלק מתוכנית עמיתי סגל פקולטה, או שהינה מבוססת על חומרים שנאספו בזמן זה, תהא חייבת בהכרה בתמיכת ותרומת קרן עזריאלי בכתב. 
   2. העמיתים יתבקשו להגיש להנהלת תוכנית העמיתים תקצירים של עבודות שפורסמו ועבודות שפורסמו להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי. תקצירים אלו יעמדו לרשות הקרן לשימוש בכל חומר פרסומי שתפיק, או להצגה באתר האינטרנט.
   3. העבודות שכתבו העמיתים תהיינה זמינות לפרסום בכתב עת מודפס או אינטרנטי (בהתאם להסכמת המו"לים) שהקרן תקים ותממן אשר יקרא "The Azrieli Review". 
  2. כנסים:
   עמיתים אשר משתמשים בכספי המלגה לטובת הפקת כנסים או אירועים ציבוריים, נדרשים להדגיש את תרומת הקרן לעבודתם באופן בולט במקום בו מתקיים הכנס וכן בחומרים יעודיים לאירוע. 
 
 1. פעילויות בוגרים:
  עמיתי עזריאלי לסגל אקדמי יתבקשו לנהוג ולפעול כשגרירים לתכנית עמיתי עזריאלי ובתוך כך לשתף את חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את המלגה לעמיתיהם ולמועמדים פוטנציאליים.
  מעת לעת יוזמנו הבוגרים להשתתף במגוון פעילויות ואירועים, ובעתיד אף יתבקשו לקחת חלק פעיל בבחירת העמיתים החדשים.