אלה טוביה

אלה טוביה היא תלמידת מחקר בחוג לתלמוד והלכה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרה עוסק ביחידות בעלות מהלכים דיאלקטיים מקבילים בתלמוד הבבלי. אלו הן יחידות טקסט שרוב מהלכן הדיאלקטי מנוסח באופן זהה, אך הן נבדלות בתוכנן או בפרטיהן. כמה מהן נמצאות ברצף טקסטואלי יחיד, בעוד שאחרות ממוקמות בנפרד. ההקבלה ביניהן ניכרת מחד גיסא בתוכנם וניסוחם של הרכיבים החוזרים, ומאידך גיסא בתפקידם הלוגי של הרכיבים המשתנים. מחקרה של אלה כולל לימוד מקיף ושיטתי של היחידות הרלוונטיות – כל אחת לעצמה ובהשוואה ליחידות אחרות עם מהלך דיאלקטי זהה. בכך, היא מקווה לשפוך אור על דרך מדרכיו של התלמוד הבבלי שטרם נחקרה לגופה ולקדם את הדיון בתהליכי העריכה שלו, ואולי אף בשיטות הלימוד, המסירה והיצירה הספרותית של אמוראי בבל.