מטי זכאי-משיח

מטי זכאי-משיח היא סטודנטית לתואר שלישי בתחום החינוך המיוחד באוניברסיטת תל-אביב. מחקרה מתמקד ביחסים החברתיים שבין ילדי גן המראים התפתחות תקינה ובין ילדים המאובחנים עם לקות על הרצף האוטיסטי ומשולבים באותו גן "רגיל". מחקרה מתרכז במיוחד במאפייני הקוגניציה החברתית וההתנהגות החברתית של ילדי הגן הנורמטיביים המראים עניין חברתי בילד המשולב בגנם. בנוסף, מטי בוחנת במחקרה את עמדות ההורים והגננות ביחס לשילוב בגיל הגן וביחס לילדים עם צרכים מיוחדים בכלל. במחקרה מקווה מטי להציע מדיניות ופרקטיקה לשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות החל מגיל הגן, עבור המדיניות הקהילתית בכלל והמדיניות החינוכית בפרט. 

Presentations at conferences:

Zakai-Mashiach, M., Ziv, M., & Dromi, E. "Social interest of Typically Development Peers in a child with ASD." (Poster presented at IMFAR - International Meeting for Autism Research, Toronto, Canada May 2012).